ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αίτιο κίνησης

γενικότατη και άμεση αιτία κάθε κίνησης είναι η ανισορροπία των ενεργουσών στα σώματα δυνάμων. Όπως ο ζυγός δεν ηρε­μεί, όταν τα σταθμά δεν είναι ίδια, έτσι και στα σώματα είναι αδύνατη η κίνηση, αν κάποια από τις ενεργούσες δυνάμεις δεν είναι μεγαλύτερη από τις άλες δυνάμεις. Πολές οι ενεργούσες δυνάμεις στα σώματα, εσωτερικές και εξωτερικές. Εσωτερι­κές θεωρούνται η βαρύτητα, η συνεχώς κάτω ωθούσα, η αδράνεια που διατηρεί την κινητική κατάσταση του σώματος, η εφελκυστική δύναμη με την οποία τα σώματα έλκουν άληλα, η ηλεκτρική με την οποία τα σώματα ωθούν και εφέλκουν, η ελα­στική με την οποία τα θλιβόμενα (πιεζόμενα) και συστελόμενα εκτινάσσονται, η μαγνητική με την οποία ο μαγνήτης έλκει, απωθεί και κατευθύνεται προς τους πόλους του ουρανού. Εξωτερικές είναι τα μηχανικά όργανα, το έξωθεν ωθούν πυρ, ο αέρας και το νερό και όλα όσα ωθούν και έλκουν κατά κάποιο τρόπο. Η λογική ψυχή, έχοντας κάποια άρρητη και ανερμήνευτη δύναμη, κινεί με ανεξήγητο τρόπο όχι μόνο το σώμα, αλά και τα μέλη του και πολά από τα μόριά του. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς αυτή, αν και πνεύμα, ενεργεί στα σώματα.

100