ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αισθήσεις

οι πρώτες δυνάμεις της ψυχής με τις οποίες οι εντυπώ­σεις των αντικειμένων έρχονται στην ψυχή. Αίσθησις είναι μία κοινή ονομασία της αφής, της ακοής, της οράσεως, της γεύσεως και της οσφρήσεως. Αν δεν είχαμε ποτέ καμία αίσθηση δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε κανένα από τα αντικείμενα της φύσεως. Ωστόσο για να γνωρίσουμε τα αντικείμενα αυτά δεν αρκεί να έχουμε μόνο αισθήσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό, εφ’ όσον οι αισθήσεις μας είναι κοινές θα ήταν κοινές και οι γνώσεις όλων των ανθρώπων. Η ανισότητα όμως των γνώσεών μας αποδεικνύει ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε εξ ίσου χρήση των αισθήσεών μας. Οι αι­σθήσεις επομένως δεν είναι παρά το οργανικό αίτιο των εντυπώσεων-προσβολών που τα εξωτερικά αντικείμενα ασκούν πάνω μας. Η ψυχή είναι που αισθάνεται και σε αυτή μόνο ανήκουν τα αισθήματα. Ο όρος αισθήματα είναι φιλοσοφικός και σημαίνει το ενέργημα, το εντύπωμα που γίνεται στην ψυχή και το οποίο διε­γείρεται από τις αισθήσει. Και αυτό που η ψυχή αισθάνεται είναι η πρώτη δύναμη που σ’ αυτή σημειώνουμε. Αυτή η δύναμη διακρίνεται σε πέντε είδη αισθημάτων: Η ψυχή αισθάνεται δια της οράσεως, της ακοής, της οσφρήσεως, της γεύσεως, και μάλιστα της αφής.

7-10