ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Γκάυζερ και Γέκλα, επί της Ισλανδίας

θερμή πηγή της Ισλαν­δίας, κοντά στον κρατήρα της Γέκλας. Η μεγάλη αρκτική νήσος Ισλανδία φαίνεται ότι είναι υπεσκαμμμένη δια του υπογείου πυρός, το οποίον εξορμά πανταχόθεν και σχηματίζει θερμάς και εκπεπυρωμένας πηγάς και λίμνας, αι οποίαι αναπηδώσι δια των αιωνίως χιονοφόρων και πεπηγμένων πεδιάδων και παριστάνουσι τεράστια φαι­νόμενα. Η αξιολογότατη θερμή πηγή αυτής είναι η Γκάυζερ, η κατά το μεσημβρινόν μέρος ευρισκομένη όχι μακράν του κρατήρος της Γέκλης. Κατά καιρούς ακούγεται υπό την περιφέρεια της Γκάυζερ ταραχή βαθεία και έπειτα γίνονται βρονταί κανο-νίων και αιφνιδίως αναπηδά σίφων τις χονδρός και ορμητικός βραστού νερού, υπέρ εκατόν πόδας το ύψος. Αυτός υψώνει μεθ’ εαυτού αποσπάσματα πετρών και τας πε-ρισκορπίζει μακράν. Όταν ο ήλιος φωτίζει την πηγήν αυτήν, σχηματίζονται εκ των ατμών αυτής ίρεις, αι οποίαι αυξάνουσιν έτι άλον την μεγαλειότητα του θεάματος.

1-2