ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υπερβατικαί καμπύλαι

οι καμπύλες που δεν είναι αλγεβρικές.

246