ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ταινία η πολύαρθρος

ανήκει στους εντόσθιους σκώληκες. Εί­ναι ένας εγκάτοικος του ανθρωπίνου σώματος, ο οποίος πολές φορές προξενεί μα­κροχρόνιες και οδυνηρές ασθενείες. Όταν εμφωλέσει εις τα εντόσθια του ανθρώπου, είναι δυσεξάλειπτος, διότι η χρήσις των ιατρικών διασκορπίζει μόνον τα ευδιάλυτα αυτής μέρη, η κεφαλή της όμως μένει μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Το σχήμα της είναι ταινιώδες, όπως και των ομογενών προς αυτή σκωλήκων. Στο ένα άκρο της βρίσκεται η μικρή της κεφαλή και από εκεί αρχίζουν τα υπομήκη και τετράγω­να άρθρα του σώματος, που βαθμηδόν πλατύνονται. Κάθε ένα από αυτά έχει στο οπίσθιο άκρο του ρυτίδα ή λάκκωμα, εντός του οποίου είναι προσκολημένο το επόμενο. Από την κεφαλή έως την πλατιά και στρογυλή ουρά εκτείνεται εντός του σκώληκος μέγαλος σωλήνας και κάποιοι άλοι παράληλοι πλησίον του, δια των οποίων γίνεται η κυκλοφορία του υγρού που βρίσκεται στο εσωτερικό. Στο μέ­σο της κεφαλής βρίσκεται η προβοσκίδα, που, αν εξετασθεί πλαγίως, φαίνεται ως κωνοειδές όγκωμα, το οποίο γύρω από την επιφάνεια της ρίζας έχει δύο οδοντωτούς κρίκους. Γύρω από την προβοσκίδα υπάρχουν 4 μικρότερα ογκώματα, στο μέσο των οποίων βρίσκεται χωνοειδές λάκκωμα, δια του οποίου εισέρχεται το τρόφιμο υγρό (η τροφή) στους πλαγίους σωλήνες.

1-2