ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πίνακες γεωγραφικοί στερεάς, στερογραφία ή ηπειρογραφία

πί­νακες οι οποίοι παρουσιάζουν απλώς τις στεριές. Διακρίνονται σε γενικούς, πχ πίνακες π.χ. Ασίας, Ευρώπης και σε μερικούς, πχ πίνακες επαρχιών ή κατά μέρους δυναστειών / χωρογραφία.

166