ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολέιο Γαλατά
Γαλατάς
Δοσίθεος, [Τ.Ε.,Α΄,43, σημ.1] Γ. Ζαβίρας, [Τ.Ε.,Α΄,43, σημ.1], [ΕΘ, σ.444], [Γεδεών, ΕΑ., 1890, σ.210-], [Γεδεών, ΧΠΑ, σ.81-82], [Γεδεών, εορτολόγιο Κων/πολίτου προσκυνητού, 1904], [Γ. Π. Γεωργιάδη, ο εν Γαλατά ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου των Χίων, σ.201-211]
(1) Σχετικά με την σχολή βλέπε: [Τ.Ε.,Α΄,43, σημ.1], [Λ.Ε., 1817, 113], [ΛΕ, 1820, σ.336-342]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.