ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κάρβαλης
Κάρβαλη
1800
1855 (μέχρι τότε κοινή)
Λεόντιος Ρύσιος Παπά Σάββα Κωνστ. Σοφού Παπανδρέαν Μωυσή Πορλή Κυριάκο Πρόδρομο Ατλαμαζόγλου Αναστάσιο Γαϊταντζή Ιωακείμ Μακίσογλου (1845-55)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.