Ανθέμιον

Vasiyetler dosyasi. Διαθήκες
Προφορικές διαθήκες και τα σχετικά έγγραφα
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Ελληνική , τουρκική, αγγλική, γαλλική και οθωμανική
500
500
34x27
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 027
Κλασέρ
1904
1976
Οικονομικά έγγραφα
Κληρονομικά - διαθήκες