Ανθέμιον

Πρωτόκολλον Εισερχομένων των Ορφανοτροφείων Αρρένων και Θηλέων.
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφείο (Χάλκης)
Χάλκη
Ελληνική
125
125
45,5x35
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 140
Κώδικας
1940
1952
Σχολικά έγγραφα
Αλληλογραφία