Ανθέμιον

Πρακτικά του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Τουρκική
100
80
28x19,5
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 139
Τετράδιο
1955
1973
Σχολικά έγγραφα
Πρακτικά εφορίας