Ανθέμιον

Διάφορα έγγραφα
Οικονομικά έγγραφα και αλληλογραφία
Ταχυδρομικός φάκελος
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Ορφανοτροφεία Πριγκήπου
Πρίγκηπος
Ελληνική και τουρκική
50
50
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΚΑΛ. 025
Φάκελος
1985
1986
Οικονομικά έγγραφα
Αποδείξεις - παραστατικά