Ανθέμιον

Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Σιγιλλιώδες εν μεμβράναις Γράμμα
Σχετικό με το Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
1
1
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015g
Κώδικας
1903
1903
Σχολικά έγγραφα
Κανονισμός