Ανθέμιον

Οικουμενικόν Πατριαρχείον Π.Κ. Εκπαιδευτική Επιτροπή Μαθητολόγιον
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Εκπαιδευτική Επιτροπή Οικουμενικού Πατριαρχείου
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
346
342
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 012
Κώδικας
1917
1924
Σχολικά Μητρώα
Μαθητολόγιο