Ανθέμιον

Μουκαταάς Παρθεναγωγείου
Περιέχει φωτογραφίες από εκδηλώσεις του Παρθεναγωγείου, την επίσκεψη του Πατριάρχη, φωτογραφίες του κτηρίου του Παρθεναγωγείου και ένα έγγραφο στα οθωμανικά.
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική-Παλαιά Τουρκική
Άγνωστο
Άγνωστο
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015a
Κώδικας
1700
1999
Άλλα έγγραφα
Φωτογραφίες