Ανθέμιον

Μητρώον
Μαθητολόγιο κοριτσιών (1883-1893). Επίσης, πρακτικά της εφορίας 29/5/1871-23/1/1872, Ισολογισμούς 1871-1872, Ταμείον των Κοσμητριών 1871-1872, καθώς και Καταστατικό για τα έτη 1871-1872
Στο τέλος υπάρχουν 3 κενές φόρμες μητρώου
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σχολή Απόρων Κορασίων Σταυροδρομίου
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
Άγνωστες
210
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 005
Κώδικας
1883
1893
Σχολικά Μητρώα
Μαθητολόγιο