Ανθέμιον

Μητρώον
Καταστατικόν της εν Πέρα Σχολής των απόρων κορασίων
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σχολή Απόρων Κορασίων Σταυροδρομίου
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
1
1
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 005
Κώδικας
1872
1872
Σχολικά έγγραφα
Διοικητικά έγγραφα