Ανθέμιον

Κεντρικό Παρθεναγωγείο-Διάφορα Έγγραφα
Περιέχει επίσης λίστες με τους δασκάλους του Παρθεναγωγείου, φωτογραφίες, ένα δημοσίευμα και κανονισμό του Παρθεναγωείου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
134
134
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015c
Φάκελος
1891
1996
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία-εισερχόμενα, εξερχόμενα