Ανθέμιον

Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Κανονισμός του Κεντρικού Παρθεναγωγείου της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Σταυροδρομίου
Περιέχει: Επιστολή Οικ. Πατριάρχη Γερμανού, Κανονισμό Κεντρικού Παρθεναγωγείου και Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Σιγιλλιώδες Γράμμα Οικ. Πατριάρχη Ιωακείμ
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
28
28
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015b
Φάκελος
1915
1916
Σχολικά έγγραφα
Έκθεση σχολείου