Ανθέμιον

Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Κεντρικόν Παρθεναγωγείον της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Σταυροδρομίου
Περιέχει: Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Σιγιλλιώδες Γράμμα περί Διαρρυθμίσεως και Αυτοδιοικήσεως του Κεντρικού Παρθεναγωγείου υπό του Οικ. Πατριάρχου Ιωακείμ, Κανονισμό και Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
33
33
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015b
Φάκελος
1907
1907
Σχολικά έγγραφα
Έκθεση σχολείου