Ανθέμιον

Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Έκθεσις της Καταστάσεως του Κεντρικού Παρθεναγωγείου της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος κατά το έτος 1903
Περιέχει: Λογοδοσία της Διευθύντριας και λογοδοσία της Εφορείας
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
19
19
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015b
Φάκελος
1903
1904
Σχολικά έγγραφα
Έκθεση σχολείου