Ανθέμιον

Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Το Κεντρικόν Παρθεναγωγείον της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά το 65ον Σχολικόν Έτος 1908
Περιέχει: Λογοδοσία της Διευθύντριας, λογοδοσία της Εφορείας και Απολογισμό του Παρθεναγωγείου από 01-01-1908 έως 31-12-1908
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
13
13
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015b
Φάκελος
1908
1909
Σχολικά έγγραφα
Έκθεση σχολείου