Ανθέμιον

Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Οδηγίαι περί Ιδιωτικών Σχολών, Μετάφρασις εκ του επισήμου τουρκικού κειμένου
Περιέχει: γενικές διατάξεις, όροι ιδρύσεως σχολής, σχολικά κτίρια, προσόντα των διευθυντών και του διδάσκοντος προσωπικού, όροι εγγραφής των μαθητών, εξετάσεις, διπλώματα, πιστοποιητικά, εποπτεία, ποιναί
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
27
27
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015b
Φάκελος
1920
1921
Σχολικά έγγραφα
Εγκύκλιοι