Ανθέμιον

Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Επετηρίς του Παρθεναγωγείου της εν Σταυροδρομίω Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Σχολικόν Έτος ΛΕ΄
Περιέχει: Απονομή Απολυτηρίων, Προσλαλία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου του Ε', της διευθύντριας Ελένης Καλογερά, του Εφόρου Νικολάου Ψυχάρη Βέη και της τελειοφοίτου Ευανθίας Μαγγατσοπούλου
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
20
20
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015b
Φάκελος
1890
1891
Σχολικά έγγραφα
Έκθεση σχολείου