Ανθέμιον

Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Το Κεντρικόν Παρθεναγωγείον της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά το 63ον Σχολικόν Έτος, 1906
Περιέχει Λογοδοσία της Διευθύντριας και Λογοδοσία της Εφορείας
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
14
14
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 015b
Φάκελος
1906
1907
Σχολικά έγγραφα
Έκθεση σχολείου