Ανθέμιον

Καταστατικόν Συνδέσμου προς Ενίσχυσιν των Σχολών Έτος Ιδρύσεως 1947
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
14
14
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 101
Κώδικας
1947
1947
Σχολικά έγγραφα
Πρακτικά εφορίας