Ανθέμιον

Κατάλογοι Εποπτικών οργάνων Αστικών Σχολών-Δράσις και προβολή του Συνδέσμου
"Προσφώνησις του Προέδρου της Εφορείας των Ορφανοτροφείων κου Γεωργίου Βακαλόπουλου κατά την διανομήν των βραβείων του διαγωνισμού επί εκθέσεως 'Το Ορφανόν'"
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Εφορεία των Ορφανοτροφείων Πριγκήπου
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
3
3
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 144
Κλασέρ
1965
1965
Άλλα έγγραφα
Λόγοι