Ανθέμιον

Κατάλογοι Εποπτικών οργάνων Αστικών Σχολών-Δράσις και προβολή του Συνδέσμου
Δημοσιεύματα για τη δράση του Συνδέσμου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
2
2
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 144
Κλασέρ
1953
1965
Άλλα έγγραφα
Αποκόμματα εφημερίδων