Ανθέμιον

Διδάσκον Προσωπικόν 1964-1965, Σχολικόν Έτος 1967-1968
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
22
22
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 119
Κλασέρ
1962
1965
Σχολικά Μητρώα
Μητρώο δασκάλων