Ανθέμιον

Βιβλίον Πρακτικών της Εφορείας του Κ. Παρθεναγωγείου 7/6/1921-16/10/1934
Περιέχει Προϋπολογισμούς των σχολικών ετών 1925-26, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, καθώς και Απολογισμό 1927-28, και Γενικούς Ισολογισμούς των σχολικών ετών 1927-28, 1930-31.
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
Άγνωστο
295
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 004
Κώδικας
1921
1934
Σχολικά έγγραφα
Οικονομικά έγγραφα