Ανθέμιον

Βιβλίον Πρακτικών της Εφορείας του Κ. Παρθεναγωγείου 7/6/1921-16/10/1934
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
Άγνωστο
295
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 004
Κώδικας
1921
1934
Σχολικά έγγραφα
Πρακτικά εφορίας