Ανθέμιον

Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εφορείας της Εθνικής Σχολής Γλωσσών και Εμπορίου Βιβλίον 2ον
Προϋπολογισμός του σχολικού έτους 1913-14
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Εθνική Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
Άγνωστο
Άγνωστο
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 011
Κώδικας
1910
1914
Σχολικά έγγραφα
Οικονομικά έγγραφα