Ανθέμιον

Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εφορείας της Εθνικής Σχολής Γλωσσών και Εμπορίου Βιβλίον 2ον
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Εθνική Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
200
198
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 011
Κώδικας
1910
1914
Πρακτικά
Πρακτικά εφορίας