Ανθέμιον

Βιβλίον Πρακτικών Μεγάλης Οικονομικής Επιτροπής
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
83
80
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 105
Κώδικας
1948
1949
Πρακτικά
Πρακτικά συλλόγου