Ανθέμιον

Βιβλίον αντιγραφής αλληλογραφίας διευθύνσεως Εθνικής Σχολής Γλωσσών και Εμπορίου
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Εθνική Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Παλαιά Τουρκική-Γαλλική
477
476
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 013
Κώδικας
1903
1918
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία-εξερχόμενα