Ανθέμιον

Αντίγραφα και Μεταφράσεις των επισήμων εγγράφων
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική-Παλαιά Τουρκική
74
50
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 008
Κώδικας
1700
1936
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία-εισερχόμενα, εξερχόμενα