Ανθέμιον

Αντίγραφα ή μεταφράσεις επισήμων εγγράφων από τον κώδικα του Κεντρικού
Πρακτικά από τις εξής συνεδριάσεις της εφορίας: 26/4/1880, 27/4/1880, 4/5/1880, 2/6/1880, 18/11/1901, 22/4/1902, 10/5/1903, 29/3/1905
Σελ. 65-276, με πολλά κενά ενδιάμεσα.
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική-παλαιά Τουρκική
22
22
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 014
Κώδικας
1880
1905
Πρακτικά
Πρακτικά εφορίας