Ανθέμιον

Αλφαβητικός Κατάλογος Μελών του Συνδέσμου προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
68
68
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 121
Κώδικας
1700
1999
Μητρώα
Μητρώο μελών