Ανθέμιον

Αλληλογραφία
Περιέχει επίσης και Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσιογνωσίας της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεως
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική-Γαλλική
71
71
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 122
Κλασέρ
1962
1979
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία-εισερχόμενα, εξερχόμενα