Ανθέμιον

Αιτήσεις Διδασκάλων
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
1
1
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 138
Κλασέρ
1964
1969
Οικονομικά έγγραφα
Δωρεές-βοηθήματα-επιχορηγήσεις