Ανθέμιον

Αιτήσεις Διδασκάλων
Περιέχει και ένα χειρόγραφο φύλλο με επιδόματα του Συνδέσμου σε σχολές και απόμαχους
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
19
19
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 138
Κλασέρ
1964
1969
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία-εισερχόμενα