Ανθέμιον

Teftis Dosyasi 8/11/1974
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
2
2
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 124
Κλασέρ
1974
1974
Οικονομικά έγγραφα
Τραπεζικοί λογαριασμοί