Ανθέμιον

Teftis Dosyasi 8/11/1974
Προϋπολογισμοί των ετών 1971, 72, 73, 74 και απολογισμοί των ετών 1971, 72, 73
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
7
7
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 124
Κλασέρ
1971
1974
Οικονομικά έγγραφα
Προϋπολογισμοί-απολογισμοί-ισολογισμοί