Ανθέμιον

Tasdik icin Maarite verilen ilk okullar Talimatnamesi
Μάλ΄λον καταστατικό του Συνδέσμου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
35
35
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 141
Κλασέρ
1700
1999
Άλλα έγγραφα
Έγγραφα συλλόγων