Ανθέμιον

Karar
Στο τέλος υπάρχουν τέσσερα λυτά φύλλα, μάλλον Κανονισμός του Συνδέσμου
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Τουρκική
160
160
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 102
Κώδικας
1972
1984
Άγνωστο
Άγνωστο