Ανθέμιον

Isidoros Papini
Περιέχει ομαδικά διαβατήρια και λίστες με στοιχεία και φωτογραφίες εκπαιδευτικών από 2 ταξίδια στην Ελλάδα
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική-Γαλλική-Αγγλική
18
18
Άγνωστες
ΝΑΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 118
Κλασέρ
1961
1963
Άλλα έγγραφα
Διαβατήρια