Ανθέμιον

Genel Sekreter
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
13
13
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 125
Κλασέρ
1964
1965
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία-εισερχόμενα