Ανθέμιον

Genel Sekreter
"Πρωτόκολλον κοινωνικών υποχρεώσεων Συνδέσμου Ενισχύσεως Σχολών" σε 5 αντίτυπα, μία αναφορά του Συνδέσμου στην τουρκική, μία έκθεση γραφείου, ένα χειρόγραφο σημείωμα του ταμία και 7 εκθέσεις κίνησης βιβλιοθήκης
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Κεντρικό Παρθεναγωγείο
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
18
18
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 125
Κλασέρ
1960
1975
Άλλα έγγραφα
Έγγραφα συλλόγων