Ανθέμιον

Genel kurul toplantisi (1948-1949)-(1950-1951) (1951-1952) (1952-1953) (1953-1954) (1954-1955) (1955-1956) (1956-1957)
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική-Τουρκική
15
15
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 148
Κώδικας
1947
1957
Οικονομικά έγγραφα
Προϋπολογισμοί-απολογισμοί-ισολογισμοί