Ανθέμιον

Gelen
Ταυτόσημο με τον τίτλο
Δεν υπάρχουν
Δεν έχουν προσδιοριστεί
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Σύνδεσμος προς Ενίσχυσιν των Σχολών
Συλλογή Δημήτρη Φραγκόπουλου
Ελληνική
70
70
Άγνωστες
ΟΧΙ
Μ.Ι.Θ.Ε.
ΦΡΑ 140
Κλασέρ
1970
1978
Αλληλογραφία
Αλληλογραφία-εισερχόμενα, εξερχόμενα